SY Little Mermaid

Home - Ua Pou, Marquesas, French Polynesia


Ua Pou - Baie Hakahetau

Ua Pou - Baie Hakahetau

Ua Pou - Village Hakahetau

Ua Pou - Baie Hakahetau

Ua Pou - Hakahetau anchorage

Ua Pou - Hakahetau

Ua Pou - Hakahetau

Ua Pou - Baie Hakahau

Ua Pou - Anchorage in Hakahau

Ua Pou - Anchorage in Hakahau

Ua Pou - Hakahau

Ua Pou - Hakahau

Ua Pou - Hakahau village

Pirogue

Ua Pou

Ua Pou

Ua Pou

Ua Pou - church in Hakahau

Ua Pou - church in Hakahau

Ua Pou - church in Hakahau

Ua Pou - church in Hakahau

Ua Pou - church in Hakahau

Ua Pou - church in Hakahau

Ua Pou - church in Hakahau

Ua Pou - church in Hakahau

Ua Pou - church in Hakahau

Ua Pou - church in Hakahau

Ua Pou - church in Hakahau
Last updated November 2005 © SY Little Mermaid