Internasjonale Språkskoler og Språkkurs
Hovedside
- Generell info - Kursoversikt - Priser - Bosted - Påmelding
Litt forberedende spansk før du reiser...
Ord og uttrykk 1
- Ser & Estar - Regelmessige verb presens - Uregelmessige verb presens
Uregelrette former i presens

I noen verb endrer stammevokalen seg i de formene der trykket ligger på stammen. Endingene er regelmessige.
Gruppen e -> ie
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
empezar - å begynne

empiezo
empiezas
empieza
empezamos
empezáis
empiezan
querer - å ønske

quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren
preferir - å foretrekke

prefiero
prefieres
prefiere
preferimos
preferís
prefieren
På samme måte bøyes: cerrar - å lukke, despertar - å vekke, pensar - å tenke, sentarse - å sette seg, entender - å forstå
Gruppen e -> i
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
servir - å servere

sirvo
sirves
sirve
servimos
servís
sirven

pedir -å låne

pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden

seguir - å følge/
holde tritt med
sigo
siges
sige
segimos
segís
sigen
Gruppen o > ue
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
probar - å prøve

pruebo
pruebas
prueba
probamos
probáis
prueban
poder - å kunne

puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden
dormir - å sove

duermo
duermes
duerme
dormimos
dormís
duermen
På samme måte: acordar - å minnes/ å huske ( ¡ahora acuerdo! - Nå går det et lys opp for meg! ) acostar - å legge, contar - å telle/ beregne, costar - å koste (penger) ¿cuento cuesto? Hvor mye koster det? ¡Cuesta mucho! - det er dyrt
(es caro - dyrt) encontrar - å møte/ treffe, volver - snu, vende på noe
Gruppen u > ue
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
jugar - å spille

juego
juegas
juega
jugamos
jugáis
juegan
   
I noen verb er bare 1. person entall uregelmessig. Alle andre personer følger skjemaet for bøyningsgruppen som verbet tilhører.
hacer - å gjøre

hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen
poner - å legge,sette
forberede, stille
pongo
pones
pone
ponemos
ponéis
ponen
salir - å gå ut, reise

salgo

sales
sale
salimos
salís
salen
traer -å bringe
å ha med
traigo
traes
trae
traemos
traéis
traen
       
ver - å se/ se på

veo
ves
ve
vemos
veis
ven
saber - å vite
ha kjennskap til

sabes
sabe
sabemos
sabéis
saben
estar - å være

estoy
estas
esta
estamos
estaís
estan
 
Til denne gruppen hører også verbene på -ecer, -ocer, ucir.
Her blir c til zc i 1. person entall, i de øvrige personene er verbet regelmessig.
conocer - vite

conozco
conoces
conoce
conocimos
conocéis
conocen
ofrecer - tilby, ofre

ofrezco
ofreces
ofrece
ofrecimos
ofrecéis
ofrecen
traducir -
å oversette
traduzco
traduces
traduce
traducimos
traducéis

traducen
reconocer -
å undersøke, innse
reconozco
reconoces
reconoce
reconocimos
reconocéis
reconocen
Noen verb er både uregelmessige i 1. person entall og endrer stammevokal, men har ellers regelmessige endringer.
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
decir - å si/ uttale

digo
dices
dice
decimos
decís
dicen
tener - å ha/ eige

tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen
venir - å komme

vengo
vienes
viene
venimos
venís
vienen
To verb er fullstendig uregelmessige
yo

él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes
ser - å være

soy
eres
es
somos
sois
son
ir - å gå/ dra

voy
vas
va
vamos
vais
van
 
- ir a + sted = å gå / å dra,
ir al cine - dra på kino, ir a la farmacia - dra på apoteket, ir a España - reise til Spania

- ir en + transportmiddel = å reise med
ir en tren - å reise med tog, ir en avion -å reise med fly, ir en coche - å reise med bil
ir en bicicleta - å reise med sykkel/ å sykle
MEN: det heter ir a pie - å gå til fots

ir a + infinitiv
Med ir a + infinitiv uttrykker man et forehavende eller en plan i fremtiden.
¿Vamos a bailar esta noche?- Skal vi gå å danse i kveld?
El verano que viene voy a viajar a Perú.
- Ordrett oversatt = Sommeren som kommer skal jeg reise til Peru.
men, på norsk blir det bedre å si - Til sommeren skal jeg reise til Peru.
Verbet haber brukes til å danne perfektum sammen med perfektum partisipp.
haber - å ha
et rent helpeverb

he
has
ha
hemos
habéis
han
hay (det fins/ det er) er en upersonlig form av haber

hay que tener paciencia - man må ha tolmodighet
hay mucha gente aqui - det er mange mennesker her
Noen verb har ortografiske særegenheter.

- i etter u blir til y når en vokal følger etter: incluir > incluyo, incluyes, encluye.....

- ortografiske endringer for å beholde uttalen: seguir > sigo, men: siguimos

- ubetont i blir til betont i i stammebetonte verbformer:
enviar - å sende: envío, envías, envía, enviamos, enviáis, envian

 
SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway
Telefon: +47 53 41 15 75, Telefaks: +47 53 41 78 66, Mobil: +47 975 63 700/ 917 76 273
    Email: info@sioc.no
Webside: www.sioc.no
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen